ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ_ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

9.592.786 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

13.066.119 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


12 | 11 | 2018

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

22.200.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 14

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ25.00% - 59.12%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 59.12%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 56.79% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ 56.19%
ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ -Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών- Κατασκευών-Επιχειρήσεων 53.78%
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53.17%
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 51.82%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 51.59%
ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51.00%
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 49.54%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46.11%
ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45.30%
ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43.00%
ΕΡΓΩ Ανώνυμος, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία 40.51%
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 25.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

24 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

56.79


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


9.592.786 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

4.466.109 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

5.126.677 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης