ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)-ΓΓΥ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

6.062.799 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.080.565 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΤ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ60/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


28 | 03 | 2017

πραγματική

01 | 02 | 2017

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

12.350.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ 52.5% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)

6ΝΨΑ465ΧΘΞ-2ΜΑ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΕΔ

6ΔΗΜ465ΧΘΞ-ΠΑΣ_Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ΕΔ

6ΓΕΘ465ΧΘΞ-ΞΞΖ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΣΤ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ

52.5

SYMBASH Scan_20171011_132455


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


6.062.799 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

3.433.245 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.629.554 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

6ΕΗΡ465ΧΘΞ-1ΜΞ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 122 ημέρες μέχρι 5_8_2019

61Η2465ΧΘΞ-ΛΡΛ_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 254 ημέρες μέχρι 15_04_2020

ΨΤ6Ζ465ΧΘΞ-43Κ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ κατά 161ημέρες μέχρι 23_09_2020

ΨΦ30465ΧΘΞ-ΦΒΑ_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 243 ηµέρες μέχρι 24_05_2021

67Ξ7465ΧΘΞ-ΠΝΧ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ κατά 221 ημέρες μέχρι 31_12_2021