ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ στην Ο.Ε.Δ.Α ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όλα τα έργα | Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση δημοπράτησης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

49.285.254 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

55.645.759 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 ν.4412/2016).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

29 | 12 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

112.139.753€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


49.285.254 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

49.285.254 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης