ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

23.594.565 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

23.594.565 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Άλλο

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η μικρότερη ανοιγμένη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3669/08

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

15 | 12 | 2015

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

30.135.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 5

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ6.87% - 31.45%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.45% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11.86%
ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 6.87%
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ 20.72%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Βιομηχανική Εμπορική - Τεχνική - Τουριστική - Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ 23.6%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

795Λ7Λ7-ΣΧ2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

PRAKTIKO+IV-1

9ΨΡΘ7Λ7-90Η_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IV

7ΝΗΦ7Λ7-Ω4Β_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

16 μήνες (πλέον 36 μήνες για παρακολούθηση & συντήρηση έργων)

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.45


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


23.594.565 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

16.341.138 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

7.253.427 €

Υπολειπόμενο ποσό

6Τ0Α7Λ7-Φ56_ Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για αποζημίωση αναδοχου


Πορεία υλοποίησης

Ω22Λ7Λ7-Ξ9Ρ_Έγκριση παράτασης εργασιών κατά 89 ημέρες έως 22_7_2019

ΩΕΦΟ7Λ7-01Η_Έγκριση παράτασης εργασιών για 63 ημέρες

94ΤΒ7Λ7-Ι79_Έγκριση παράτασης κατά 164 ημέρες έως 31-12-2019

6ΜΠΗ7Λ7-Δ0Χ_Έγκριση παράτασης κατά 75 ημερολογιακές ημέρες έως 15-3-2020

Ψ3Τ97Λ7-ΝΓΙ_Έγκριση παράτασης κατά 291 ημέρες μέχρι τις 31-12-2020

Ψ4ΕΤ7Λ7-Ε96_Έγκριση παράτασης κατά 9 μήνες, μέχρι 30-9-2021

Ψ4ΙΕ465ΧΘΞ-ΙΛΗ_Απόφαση επί της από 25_09_2020 ένστασης της αναδόχου

9Β1Ψ465ΧΘΞ-Υ84_Απόφαση επί της από 03_12_2020 ένστασης της αναδόχου

ΨΤ8Φ465ΧΘΞ-ΝΞ1_Απόφαση επί της από 07_01_2021 ένστασης της αναδόχου

9Ο1Η465ΧΘΞ-Γ08_Απόφαση επί της από 29_01_2021 ένστασης της αναδόχου