Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

3.198.564 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.700.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Θεσμικό πλαίσιο

Ν.3669/08

Κριτήριο ανάθεσης

Η χαµηλότερη τιµή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


02 | 04 | 2013

πραγματική

02 | 04 | 2013

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

5.772.756€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 7

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ13.55% - 44.55%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44.55% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
Κ/Ξ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΕ - ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 34.67%
ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.57%
ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Τ.Ε.Ε. 28.44%
ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 27%
ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13.55%

Υποέργο 1_Περίληψη Διακήρυξης

7266_1027Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

44.55

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 VLLT7L7-RSA-1


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.198.564 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

2.989.488 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

209.076 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

7ΙΝΔ7Λ7-ΨΔΤ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ μέχρι την 31η Αυγούστου 2016

ΨΛΗΥ7Λ7-3ΩΡ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2016

7ΣΟΜ7Λ7-ΜΓΘ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2016