ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

Όλα τα έργα | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

114.069 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

114.069 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


20 | 01 | 2021

πραγματική

10 | 12 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

210.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 10

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ19.00% - 45.68%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 45.68% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44.01%
ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 36.12%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34.00%
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.81%
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ 31.58%
ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27.00%
Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ - Κ. ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε. 21.96%
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. 21.13%
ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 19.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

8 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

45.68


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


114.069 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

114.069 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης