Μελέτη κατασκευής Βρεφικού Σταθμού στο ΟΤ 221 του Δήμου Πετρούπολης

Όλα τα έργα | Ανέγερση Βρεφικού Σταθμού στο ΟΤ 221 του Δήμου Πετρούπολης

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

62.603 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.473.483 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


23 | 12 | 2019

πραγματική

31 | 05 | 2019

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


62.603 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

43.153 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

19.450 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης