Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

407.960 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

8.602.806 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 16


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


28 | 12 | 2020

πραγματική

16 | 11 | 2020

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


407.960 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

407.960 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης