ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Όλα τα έργα | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.679.097 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.331.467 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


27 | 06 | 2017

πραγματική

27 | 06 | 2017

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

2.500.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 12

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ30.31% - 63.56%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 63.56%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ-Ι ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 60.25%
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58.00%
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51.31%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51.31%
LM CONSTRUCTION ΑΝΩΜΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 51.00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ/Ξ Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -- Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. 49.62%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ 45.31%
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44.94%
ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 42.31%
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ 40.31%
ΑΑΓΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.31%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.679.097 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

911.178 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

767.919 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης