Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Όλα τα έργα | Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

574.125 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

629.625 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


27 | 01 | 2020

πραγματική

27 | 01 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.110.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 12

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ0.00% - 48.28%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 48.28% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 47.07%
Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.00%
PDL ΑΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΚΟΣ ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.08%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. 40.32%
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 40.00%
ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27.85%
Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ O.Ε. 26.85%
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 26.73%
ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ 18.00%
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 8.18%
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

365 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

48.28


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


574.125 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

324.917 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

249.208 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης