Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είδος υποέργου

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

91.407 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.933.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


30 | 04 | 2020

πραγματική

30 | 04 | 2020

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

Άγνωστο

Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


91.407 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

91.407 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης