Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Νέας Ιωνίας

Όλα τα έργα | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

625.396 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

625.396 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


17 | 12 | 2020

πραγματική

17 | 12 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

949.840€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 18

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 45.00%
ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 34.30% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ 33.51%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 33.00%
ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.30%
ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.01%
ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27.60%
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 25.00 %
ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25.00%
ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 21.41%
AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20.31%
ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 16.90%
ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13.00%
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 11.01%
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10.30%
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1.00%
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1.00%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 0.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

34.3


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


625.396 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

625.396 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης