Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του έργου.

Όλα τα έργα | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Είδος υποέργου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

106.840 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.076.606 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΑΡΛΗΣ,,ΤΙΜΟΛΕΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΡΥΝΗΣ 16


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


19 | 12 | 2019

πραγματική

19 | 12 | 2019

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Άγνωστο

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΑΡΛΗΣ,,ΤΙΜΟΛΕΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


106.840 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

64.104 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

42.736 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης