Πιλοτική Παρέμβαση σε επιλεγμένη περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου

Όλα τα έργα | ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.320.878 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.837.371 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


28 | 02 | 2017

πραγματική

28 | 02 | 2017

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

3.300.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 16

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ33.64% - 61.74%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ 61.74% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜ. ΓΕΩΡ. 61.73%
ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ 56.66%
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 54.35%
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54.00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ Ο.Ε. & ΣΙΑ-ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΚΟΣΣΟΒΑΣ 53.21%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ Ε.Π.Ε.-ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ 53.00%
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46.62%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 46.60%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 44.74%
Κ.Ι.ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44.71%
LM CONSTRUCTION ΑΝΩΜΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 42.00%
Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία 41.00%
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40.29%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 38.00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Α.Ε.-ΑΔΑΜΑΚΟΣ 33.64%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ

61.74


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.320.878 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.224.482 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

96.396 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης