Προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού

Όλα τα έργα | Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

60.991 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.768.565 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

FIL ECO ΦΙΛ ΕΚΟ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


13 | 09 | 2018

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


FIL ECO ΦΙΛ ΕΚΟ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άγνωστο

NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


60.991 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

60.991 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

0 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης