Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

5.412 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

67.810 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΟΥ Ε39 ΟΙΚ 2 0


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

26 | 06 | 2020

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


5.412 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

5.412 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

0 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης