ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Όλα τα έργα | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση δημοπράτησης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

471.200 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.768.565 €


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

26 | 02 | 2021

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


471.200 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

471.200 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης