Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων,εξοπλισμού ρολών και θυρών καθώς και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και καταγραφής

Όλα τα έργα | ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

30.346 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

67.810 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 15


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

10 | 09 | 2020

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


30.346 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

30.346 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

0 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης