Κατάσταση Υποέργου: Ένταξη

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

738.218 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.626.458 €


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

06 | 05 | 2022

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


738.218 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

738.218 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης