ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Όλα τα έργα | ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – Β' ΦΑΣΗ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

67.188.034 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

117.431.842 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ALSTΟΜ TRANSPORT SA


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


22 | 05 | 2017

πραγματική

08 | 11 | 2017

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ALSTΟΜ TRANSPORT SA

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


67.188.034 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

49.899.840 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

17.288.194 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης