ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ

Όλα τα έργα | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Ένταξη

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

87.560 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

497.440 €


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

19 | 06 | 2020

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


87.560 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

87.560 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης