ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ :ΚΟΛΛΙΑ ΓΑΛΑΤΑ-ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΓΑΛΑΤΑ-ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗ-ΚΟΛΛΙΑ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Όλα τα έργα | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

838.488 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

964.294 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡ & ΝΑΥΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


20 | 02 | 2018

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡ & ΝΑΥΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


838.488 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

838.488 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

0 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης