Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

27.269 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.236.409 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 50

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΓΚΥΡΑΣ 11

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ Α ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Άγνωστο

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ Α ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


27.269 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

27.220 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

49 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης