Προσθήκη, κατ’ επέκταση του ΙΑΑΔΕΤ, νέου διώροφου κτιρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Λόφο Κουφού Πεντέλης

Όλα τα έργα | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

302.844 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.230.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


18 | 09 | 2020

πραγματική

17 | 09 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

620.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 11

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ18.23% - 51.31%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.72%
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 51.31% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 41.84%
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 18.23%
ΤΡΙΕΛΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.11%
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 42.29%
Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 37.55%
INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. 32.13%
ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. ΟΕ 30.00%
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.00%
ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 35.16%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

51.31


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


302.844 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

12.082 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

290.762 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης