ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα έργα | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

2.374.791 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.230.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


05 | 11 | 2013

πραγματική

05 | 11 | 2013

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

5.700.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53.17% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)

ΒΛΛ69-ΡΕ2_Περίληψη Διακήρυξης

ΒΛΓ69-1ΑΧ_Απόφαση Έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

600 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

53.17

SYMVASI_ASTEROSKOPEIO-1


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.374.791 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

2.363.334 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

11.457 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

776Ο4653ΠΣ-6Γ4_Παράταση περαίωσης μέχρι τις 15_12_2015

ΨΛΛ74653ΠΣ-Ω4Ρ_Παράταση περαίσως μέχρι 30_05_16

ΩΠΔΞ4653ΠΣ-ΥΞ6_Παράταση περαίωσης μέχρι τις 15_09_2016

ΩΣ9Ε4653ΠΣ-Θ2Υ_Παράταση περαίωσης μέχρι τις 30_11_2016

ΩΔΒΔ4653ΠΣ-9ΑΖ_Παράταση περαίωσης μέχρι τις 19_05_2017

73ΗΗ4653ΠΣ-ΗΤΦ_Παράταση περιαίωσης μέχρι την 31_12_2017

ΩΨΒΤ4653ΠΣ-ΚΚΧ_ Παράταση περαίωσης μέχρι την 29_06_2018