ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ

Όλα τα έργα | ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

413.541 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

413.541 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α Ε


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


25 | 01 | 2019

πραγματική

21 | 01 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

445.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 10

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ1.00% - 29.95%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.95%
ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α Ε 7.07% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε. 6.00%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5.96%
ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.53%
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5.10%
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.00%
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 5.00%
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4.75%
ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

700 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α Ε

7.07


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


413.541 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

226.620 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

186.921 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης