Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

354.574 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

70.681.296 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


19 | 04 | 2016

πραγματική

19 | 04 | 2016

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άγνωστο

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


354.574 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

51.303 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

303.271 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης