ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Όλα τα έργα | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

272.290 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

326.933 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


01 | 10 | 2019

πραγματική

01 | 10 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

340.921€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 4

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ10% - 35.59%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 35.59% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α Ε 31.03%
ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 10.45%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10%

β. Διακήρυξη Αγ. Φιλοθέη_ΑΔΑΜ_signed

Απ. Κατακύρωσης ΑΔΑΜ 5010814_signed

Απόφαση Αγ. Φιλοθέη_signed

02_List_of_participants_in_a_desc_011019 signed


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

35.59

Contract_5010814_signed_27_3_2020_ΑΔΑΜ-1


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


272.290 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

272.290 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης