Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Ωδείου Αθηνών

Όλα τα έργα | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση δημοπράτησης

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Είδος υποέργου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

791.864 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.076.606 €


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

30 | 06 | 2021

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


791.864 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

791.864 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης