1η Συμπληρωματική Σύμβαση Πιλοτικής Παρέμβασης σε επιλεγμένη Περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου

Όλα τα έργα | ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

130.523 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.837.371 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Άλλο

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


28 | 02 | 2017

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

0€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


130.523 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

130.457 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

66 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης