1ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας - Στερέωση και Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων και Προσθήκη Στατικώς Ανεξάρτητου Κτιρίου - Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις

Όλα τα έργα | 1ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας - Στερέωση και Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων και Προσθήκη Στατικώς Ανεξάρτητου Κτιρίου - Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

2.018.543 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.018.543 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


04 | 03 | 2020

πραγματική

04 | 03 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

3.900.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 10

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ22.00% - 48.24%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 48.24% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 46.00%
Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 44.30%
Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42.00%
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37.00%
ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35.00%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 32.00%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 26.00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΑΚΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. 24.03%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 22.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

500 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

48.24


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.018.543 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

251.774 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.766.769 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης