10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα έργα | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

608.257 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

608.257 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


23 | 07 | 2018

πραγματική

23 | 07 | 2018

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.430.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 12

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ32.00% - 57.46%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 57.46% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. – ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΟΕ 54.26%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 53.48%
PDL ΑΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΚΟΣ ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.12%
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52.00%
ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51.98%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΥΖΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 49.34%
Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 48.00%
ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47.34%
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40.57%
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 39.00%
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 32.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

330 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία

57.46


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


608.257 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

494.203 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

114.054 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης