10Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα έργα | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

608.257 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

608.257 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


23 | 07 | 2018

πραγματική

23 | 07 | 2018

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.430.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 12

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ32% - 57.46%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 57.46% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. – ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΟΕ 54.26%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 53.48%
PDL ΑΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΚΟΣ ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.12%
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52%
ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51.98%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΥΖΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 49.34%
Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 48%
ΑΙΡΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47.34%
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40.57%
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 39%
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 32%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

PRAKTIKO+I-1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ (8)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (2)


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

330 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία

57.46

10o+KifisiasSYMVASI_19SYMV004418996-1


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


608.257 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

486.847 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

121.410 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης