10ο & 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Όλα τα έργα | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

427.500 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.225.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


12 | 11 | 2013

πραγματική

12 | 11 | 2013

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

858.500€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

220 ημερολογιακές ημέρες

Χρονική διάρκεια σε μήνες (σύμφωνα με ΟΠΣ)

28 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


427.500 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

391.837 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

35.663 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης