14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα έργα | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

430.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

430.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


06 | 03 | 2019

πραγματική

06 | 03 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.000.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 10

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ0.00% - 57.00%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57.00% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ ΟΕ 48.29%
ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 45.00%
ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38.74%
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38.56%
ΩΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 37.51%
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 32.07%
ΓΕΩΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24.32%
ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12.43%
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

240 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

57


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


430.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

366.523 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

63.477 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης