2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ -οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις

Όλα τα έργα | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΚΡΗΣ - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.800.942 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.800.942 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


14 | 12 | 2018

πραγματική

14 | 12 | 2018

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

3.830.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 8

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ20.00% - 52.98%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 52.98% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 49.80%
ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.18%
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35.13%
Κ.Ι.ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.35%
ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 26.30%
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 24.32%
Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 20.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

550 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία

52.98


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.800.942 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

911.325 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

889.617 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης