2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου -Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις

Όλα τα έργα | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

3.463.393 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.463.393 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


04 | 04 | 2019

πραγματική

04 | 04 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

6.705.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 3

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ0.03% - 48.35%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 48.35% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46.01%
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 0.03%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

540 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

48.35


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.463.393 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.904.492 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.558.901 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης