31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Όλα τα έργα | ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

479.974 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.225.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α ΧΑΡΕΣΣΑ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


24 | 09 | 2013

πραγματική

24 | 09 | 2013

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

560.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Α ΧΑΡΕΣΣΑ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 12.89% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)

31ο Νηπιαγωγείο_Περίληψη Διακήρυξης

Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας_31_NG_Peristerioy

ΒΛ9Ξ469ΒΒΡ-ΞΘΤ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

220 ημερολογιακές ημέρες

Χρονική διάρκεια σε μήνες (σύμφωνα με ΟΠΣ)

22 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Α ΧΑΡΕΣΣΑ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

12.89


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


479.974 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

473.921 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

6.053 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης