4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα έργα | ΑΝΕΓΕΡΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

477.901 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.016.127 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜ ΕΡ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


23 | 09 | 2014

πραγματική

23 | 09 | 2014

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

909.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΔΗΜ ΕΡ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


477.901 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

477.897 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

4 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης