5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όλα τα έργα | ΑΝΕΓΕΡΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

302.085 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.016.127 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


09 | 12 | 2014

πραγματική

09 | 12 | 2014

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

740.300€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58.83% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)

75ΥΖΟΞΧΔ-9Τ1_ΥΕ3_Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Δημοπράτησης

ΒΔΞΒΟΞΧΔ-Ζ5Γ_ΥΕ3_Περίληψη Διακήρυξης


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

220 ημερολογιακές ημέρες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

58.83

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 SYMVASI_5o_NG_DAFNIS-1-1


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


302.085 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

287.152 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

14.933 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης