ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)

Κατάσταση έργου: Ολοκλήρωση

4

Συνολικά
υποέργα

2

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.700.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κλιματική αλλαγή – Πρόληψη

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή κεντρικού αγωγού ομβρίων, δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων και συλλεκτηρίων τάφρων, στην περιοχή της Τερψιθέας του Δήμου Γλυφάδας για την αποτροπή του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.700.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

3.700.000 €

Πληρωμές

3.386.283 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.700.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

3.386.283 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

313.717 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

27/12/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 4 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Γλυφάδας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Γλυφάδας

100 %

3.700.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
087

Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα | Κωδ. CO20

5200 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΣΟΥΣ 15

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5002883